Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„DELFINEK”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” Legnica (zwany dalej „Klubem") jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

Klub jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swoje cele w granicach prawa.

§ 2

1. Nazwa Klubu brzmi: Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek”.

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Klubu jest miasto LEGNICA.

4. Klub wypełnia swe cele statutowe we współpracy z Szkołą Podstawową nr 7 
im. K.J. Gałczyńskiego w Legnicy mieszczącej się przy ulicy Polarnej 1 (zwaną dalej „Szkołą”).

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem działania Klubu jest:

Działalność na rzecz propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 7

Klub realizuje swoje cele, o których mowa w § 6, w szczególności poprzez:

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia.

2. Stwarzanie możliwości i warunków zdobywania umiejętności w różnych formach kultury fizycznej od podstaw oraz szkolenia sportowego.

3. Organizowanie zawodów sportowych na poziomie klubowym, regionalnym, okręgowym oraz międzynarodowym.

4. Organizowanie różnych form wypoczynku i szkolenia sportowego na terenie Polski i poza granicami kraju.

5. Działalność informacyjno-promocyjna, szkoleniowo-edukacyjna i doradcza w zakresie zgodnym z celami Klubu.

6. Współpracę i organizowanie wolontariatu w zakresie projektów kultury fizycznej i społecznych, służących, także, integracji europejskiej.

7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i na arenie międzynarodowej, których cele i działania są zbieżne z celami i działaniami Klubu.

8. Udostępnianie informacji, związanych z osiągnięciami sportowymi, osobom fizycznym i podmiotom prawnym.

9. Kształtowanie aktywnej pozycji społecznej poprzez wykonania pracy społecznej na rzecz klubu, szkoły, miasta, regionu.

10. Działalność na rzecz rodziny.

11. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, integrowanie poprzez kulturę fizyczną środowisk społecznych, stworzenie warunków dla wyrównania szans, w tym, współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku przed- i emerytalnym.

12. Działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym.

13. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpraca z miastami partnerskimi Legnicy.

14. Promocja miasta Legnica i Zagłębia Miedziowego poprzez działalność sportową, rekreacyjną, turystyczną i edukacyjną.

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z:

- Dyrektorem szkoły,

- Radą szkoły,

- Klubami sportowymi i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami,

- Władzami samorządowymi i sportowymi,

- Innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi wspomaganiem działalności statutowej klubu.

§ 9

1. Klub opiera swoją działalność na: 
- społecznej pracy swoich członków i działaczy, 
- pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy, 
- dostępnej bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,.

2. Klub może zatrudniać pracowników do realizowania swoich celów statutowych, a członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. Klub może korzystać dla realizacji celów statutowych ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

4. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną: działalność odpłatną w zakresie wymienionym w § 7 w pkt. 2, 3, 4, 5, 10,11, 12, 13, 14 oraz działalność nieodpłatną w zakresie wymienionym § 7 w pkt. 1, 6, 7, 8, 9 – § 8.

W przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków statutowych

przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wymieniona w § 7 w pkt.:

2, 3, 4, 5, 10,11, 12, 13, 14 także może być prowadzona nieodpłatnie.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. założycieli,

2. zwyczajnych,

3. wspierających.

§ 11

Członkowie założyciele, są to członkowie, którzy dobrowolnie przystąpili do utworzenia Klubu, opracowali pierwszy statut i stworzyli podstawy funkcjonowania. Lista członków założycieli jest zamknięta z chwilą uchwalenia niniejszego statutu. Członkowie założyciele mogą wraz z zarejestrowaniem Klubu stać się jego członkami zwyczajnymi.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów, nauczyciele oraz inne osoby prawne niemające celów zarobkowych, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą składkę członkowską i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Dzieci w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich opiekunów prawnych.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno finansową dla Klubu.

4. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, opracowanej przez Zarząd, po zapłaceniu składki członkowskiej, której wysokość ustala Zarząd.

5. Członkostwo uzyskuje się z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i form działania Klubu.

2. Korzystania z pomocy Klubu w zakresie realizacji celów statutowych

3. Zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych do władz Klubu.

4. Przedstawiania swoich opinii i wniosków władzom Klubu w okresie między ich posiedzeniami oraz otrzymywania stosownych odpowiedzi.

5. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

6. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

7. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.

8. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

9. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Klubu.

2. Zgłaszania opinii, wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.

2. Przestrzeganie statutu Klubu oraz uchwał jego władz.

3. Dbanie o dobre imię Klubu oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu Klubu oraz realizacji jego celów, uchwał i decyzji władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

5. Dbania o dobre imię klubu oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 17

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Śmierć członka.

2. Dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu.

3. Skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:

a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz Klubu,

b) działania na szkodę Klubu,

c) nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w statucie Klubu.

4. Rozwiązanie się Klubu.

5. Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

6. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu,

2. Zarząd Klubu,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia każdego członka Klubu o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed jego terminem pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

3. W walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków zwyczajnych.

1. W walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny jest reprezentowany przez jedną osobę.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,

b) uchwalanie programów sportowej, rekreacyjnej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających za pośrednictwem Zarządu,

g) ustalanie kierunków i programów działania Klubu,

h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Uchwały Walnego Zebrania Klubu są prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Uchwały dotyczące zmian statutu, rozwiązania Klubu, odwołania władz Klubu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania.

4. Każdy uczestnik Walnego Zebrania ma jeden głos.

5. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Klubu, nieuregulowanych niniejszym statutem.

§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów-członków klubu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art.3 ust 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej ½ członków Zarządu.

6. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

8. Do dokonywania czynności prawnych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd w drodze uchwały.

§22

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Kierowanie działalnością organizacyjną, gospodarczą i finansową.

2. Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu.

3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu.

4. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu.

5. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

6. Przyjmowanie i skreślanie członków.

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

10. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go sekretarz.

§ 23

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności Klubu,

b) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

c) przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Klubu i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

d) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

e) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

g) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 26

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

§ 27

1. W ramach struktury organizacyjnej Klubu mogą być powołane zespoły specjalistyczne.

2. Zespoły specjalistyczne powoływane są przez Zarząd w miarę potrzeb.

3. Poszczególnymi zespołami kierują osoby wybrane przez Zarząd. Mogą one powoływać do składu zespołów osoby niebędące członkami Klubu. Powołanie to wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 28

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§29

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na-stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§30

Na majątek klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) pomoc finansowa lub materialna od sponsorów,

c) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

d) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

e) dochody z własnej działalności gospodarczej,

f) wpływów z działalności statutowej.

§31

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Klub może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz porozumienia z osobami wykonującymi świadczenia w wolontariacie (porozumienia wolontariackie).

2. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów Klubu lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

3. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów Klubu lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

5. Klub nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 32

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej np. połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Po zakończeniu likwidacji likwidator składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.