III PUCHAR MIAST PARTNERSKICH „KORONA LEGNICY – 2019”

III PUCHAR MIAST PARTNERSKICH „KORONA LEGNICY – 2019”

1. Termin i miejsce zawodów:

- 22.06.2019, pływalnia kryta „DELFINEK” w Legnicy, ul. Polarna 1;

2.Organizator:

- UKS „Delfinek” w Legnicy;

- Prezydent Miasta Legnica.

3. Cel imprezy:

- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży;

- rozwijanie współpracy miast partnerskich Legnicy.

4. Informacje techniczne:

- pływalnia – 25m; 6 torów;

- temperatura wody: +27 ° C, temperatura powietrza na pływalni: +29° C;

- głębokość stała niecki sportowej: 200 cm;

- pomiar czasu elektroniczny.

5. Uczestnictwo:

- w zawodach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez Klub lub Szkołę, posiadające aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od NNW;

- kategorie wiekowe:

A – rocznik 2004

B – rocznik 2005;

C – rocznik 2006;

D – rocznik 2007

E – rocznik 2008 i młodsi;

zawodnicy rocznik 2003 i starsi z drużyn z miast partnerskich Legnicy (start PK).

6. Przepisy techniczne:

- w trakcie trwania zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP;

- rozstawienie serii nastąpi na podstawie czasów podanych w zgłoszeniu;

­- konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas zaczynając od serii najszybszej;

- zawodnik ma prawo startu w 4-ch konkurencjach indywidualnych;

- wyniki z podziałem na kategorie wiekowe zostaną ogłoszone pod koniec zawodów. Dekoracja zostanie przeprowadzona pod koniec zawodów. Do dekoracji należy przystąpić w strojach reprezentacyjnych.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników których wyniki zostaną przesłane do swimrankings:

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną, Administratora SEL w klubie.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 w dniu 17 czerwca 2019 r. Jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników po przez system SEL.

UWAGA! Do zawodów można dodać tylko zawodników, którzy posiadają status AKTYWNY i spełniają wymagania danego startu (płeć oraz wiek).

Jeżeli w dniu startu zawodnik nie będzie posiadać status AKTYWNY, wszystkie wyniki takiego zawodnika zostaną odrzucone i nie będą przesłane do swimrankingu.

Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła lub OZP. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP oraz DOZP. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.

Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok, brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczone w SEL) brak ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczone w SEL).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dolnośląskim administratorem SEL - Kamil Frank - 517 168 779.

Zgłoszenia zawodników których wyniki nie zostaną przesłane do swimrankings:

Zgłoszenie do zawodów do pobrania ze strony www.megatiming.pl

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18.06.2019 r. do godziny 20:00 na adres e-mail: zawody@nadobny.net

Do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych zawodów. W tym celu należy przesłać na adres: nadobny@nadobny.net zgłoszenie (z innych zawodów), poprawiony plik zostanie odesłany do zgłaszającego klubu najpóźniej do 08.06.2019. osoba przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy do konkurencji), pomoc przy wypełnianiu zgłoszeń godz. 19.00-22.00, Bogusław Nadobny, 501689802.

W sprawie ewentualnych skreśleń kierownicy ekip są proszeni o kontakt z informatykiem zawodów do 20.06.2019 r. do godz. 16.00. Po tej godzinie drukowane są listy startowe i skreślenia nie będą możliwe.

- w trakcie zawodów nie dopuszcza się do zmian w zgłoszeniu (tj. dopisywanie zawodników, zmiana konkurencji itp.);

- ustala się limit 200 startujących zawodników. Po przekroczeniu tej liczby zawodników, zgłoszenia nie będą przyjmowane do startu w zawodach. Organizator poinformuje o ewentualnym niedopuszczeniu drużyny do zawodów. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Listy startowe obowiązujące na zawodach dostępne na www.megatiming.pl od godz. 21.00 20.06.2019 r.

8. Nagrody:

- trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymają dyplomy i medale w kat. wiekowych A, B, C, D i E;

- najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik w stylu zmiennym według tabeli punktowej otrzymają statuetki za 3 starty (100, 200, i 400 m stylem zmiennym) w kat. wiekowych A, B, C, D i E. Przy uzyskaniu identycznej liczby punktów o zwycięstwie decyduje wynik na dystansie 400 m stylem zmiennym;

- nagrody specjalne za odpowiedzi na pytania konkursowe, które będą rozlosowane spośród wszystkich pływaków startujących w zawodach w trakcie zawodów;

- dla każdego uczestnika przewidziany poczęstunek, grill na zewnątrz.

9. Warunki finansowania:

- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów;

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;

- opłata startowa (bez względu na ilość zgłoszonych startów) wynosi:

– 30 zł od każdego zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności przelewem do 20 czerwca 2019;

– 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika w przypadku płatności w biurze zawodów od godziny 9.30 w dniu zawodów (zgodnie ze zgłoszeniem i terminowym wykreśleniem zawodników nie startujących w zawodach). Opłata startowa nie dotyczy zawodników z miast partnerskich.

– wpłaty należy dokonywać na konto UKS Delfinek Legnica do dnia do 20 czerwca 2019r na dane:

Uczniowski Klub Sportowy Delfinek

ul. Polarna 1

59-220 Legnica

Numer konta: 47 1020 3017 0000 2502 0305 6926

Tytuł przelewu: Klub, liczba zawodników.

10. Program zawodów:

22 czerwca 2019 r. (sobota) rozgrzewka 10.00, start konkurencji 11.00

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1.

50 m st. motylkowy (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

2.

50 m st. motylkowy (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

3.

100 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

4.

100 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

5.

50 m st. grzbietowy (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

6.

50 m st. grzbietowy (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

7.

200 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

8.

200 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

9.

50 m st. klasyczny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

10.

50 m st. klasyczny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

11.

50 m st. dowolny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

12.

50 m st. dowolny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

13.

400 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

14.

400 m st. zmienny (kat. wiekowa A, B, C, D i E)

CEREMONIA DEKORACJI

11. Postanowienia końcowe:

1) za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip;

2) za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip;

3) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów oraz wystawienia zawodników innych kategorii wiekowych PK;

5) prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom;

6) w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu z sędzią głównym;

7) zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

8) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Walentyna Pirecka tel. 698 094 552