Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01. 09. 2021 r. do 31. 08. 2022 r.

I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

v UKS ”Delfinek” – Uczniowski Klub Sportowy ”Delfinek” z siedzibą w Legnicy, ulica Polarna 1,

v Zarząd – Zarząd UKS ”Delfinek”

v Członek – Członek UKS ”Delfinek”, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie

v Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków UKS ”Delfinek”

v Zawodnik – uczestnik zajęć sekcji pływackiej  UKS ”Delfinek” reprezentujący Klub i uczestniczący w treningach organizowanych przez  Klub.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – OPŁATY I ZASADY FINANSOWANIA:

1. UKS ”Delfinek” finansowany jest przez:

· rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska)

· jednostki terytorialne (dotacje)

· darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez darczyńców 

· dochody z ofiarności publicznej

2.Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu.

· składka członkowska jest płatna przez okres szkoleniowy, a jej wysokość nie ulega zmianie: 12 miesięcy dla grupy SPORTOWA, 11 miesięcy dla grupy DOSKONALENIA (od września do lipca) oraz 10 miesięcy dla grup NABOROWA i NAUKA PŁYWANIA (od września do czerwca)

· składka członkowska jest wnoszona co miesiąc, a jej wysokość uzależniona jest od grupy SZKOLENIOWEJ; 

· w indywidualnych przypadkach, za zgodą Zarządu Klubu opłata może ulec zmianie lub być zawieszona

• w przypadku zapisania rodzeństwa, za każde kolejne dziecko opłata zostaje pomniejszona o 30 zł (po 6 miesiącach od zapisania)

· w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników Klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników PZP

· nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty składki członkowskiej

· składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym

· składkę członkowską należy uiszczać z góry najpóźniej do 1-go dnia każdego miesiąca

· składki członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata za wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkolenia, księgowość, sprzęt sportowy, itp.)

· w przypadku nie wniesienia w terminie składki członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy szkoleniowej

· wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto UKS ”Delfinek”: Bank PKO BP numer rachunku 47 1020 3017 0000 2502 0305 6926

• W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: Składka członkowska, Imię i Nazwisko dziecka, grupa szkoleniowa, miesiąc i rok

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH: 

· decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje trener zawodnika na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w zajęciach treningowych

· zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich

· zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony

· zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym

· zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów

· wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera; odstępstwa od tej zasady muszą być uzgodnione z trenerem i zaakceptowane przez Zarząd

 • koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą opiekunowie zawodników

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH SPORTOWYCH:

· w okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje (w miarę możliwości) obozy treningowe

· o terminie i miejscu organizacji obozów decyduje Zarząd Klubu na wniosek trenerów

· uczestnictwo w obozach zawodników posiadających licencję jest obowiązkowe ze względów szkoleniowych

· w szczególnych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie

· koszty uczestnictwa zawodnika w obozie treningowym pokrywają opiekunowie

V. OBOWIĄZKI UKS ”Delfinek”

· klub sportowy ma obowiązek zagwarantować miejsce na pływalni oraz opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na pływalni oraz na zawodach i zgrupowaniach sportowych

• trenerzy lub instruktorzy UKS DELFINEK odpowiadają za dzieci tylko w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za dzieci odpowiadają rodzice.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA UKS ”Delfinek”

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

· uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego oraz korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej

· korzystania z obiektów i sprzętu sportowego

· dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych; wysokość dofinansowania zależna jest od wyników sportowych zawodnika oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu,

· rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia zawodnikiem Klubu.

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:

· przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu UKS ”Delfinek”

· przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni

· systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu; w przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej

· stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową

· posiadać ze sobą kompletny strój sportowy

· dbać o higienę osobistą

· wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku życia; dzieci poniżej 10 roku życia zobowiązane są przedstawić oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego

· terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia

· wykonywać polecenia wydane przez trenera

· kulturalnie zachowywać się wobec innych zawodników oraz pracowników pływalni

· dbać o sprzęt sportowy

· brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub

· udział zawodnika Klubu Sportowego w zawodach pływackich innych niż międzyszkolne na własną rękę jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez trenera odpowiedzialnego za danego zawodnika oraz zaakceptowane przez Zarząd, w innym przypadku zawodnik zostanie zawieszony

· godnie reprezentować barwy klubu

Trenerzy mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do wyżej wymienionych punktów regulaminu, poprzez: 

- upomnienie

- upomnienie w obecności rodzica

- niezgłoszenie do zawodów

- zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu

- skreślenie zawodnika z listy Klubu

VII. ZMIANA BARW KLUBOWYCH:

· w przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego

· zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego klubu 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

v Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu

v Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz przez umieszczenie  na stronie internetowej Klubu

v Zarząd Klubu spośród trenerów mianuje trenera koordynatora, którego rolą jest reagowanie na bieżące potrzeby Klubu, ustalenie wielkości grup treningowych, programu szkolenia, harmonogramu zajęć i zawodów oraz wydawanie opinii na temat pracy trenerów i określenie kierunku szkolenia sportowego

v Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych

v Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu

v Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu

v Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach, oznacza to, że on sam i jego opiekunowie zaakceptowali regulamin UKS ”Delfinek”